Obchodní podmínky - podnikatel

Obchodné podmienky procamping.sk pre podnikateľov

Auto Kora top s.r.o. , so sídlom Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou,IČO: 27789306, DIČ: CZ27789306 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod spisovou značkou C 41749, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese http://www.procamping.sk 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky" alebo "OP") spoločnosti Auto Kora top s.r.o., Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 27789306, DIČ: CZ: CZ27789306, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spisovou značkou C 41749, (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.procamping.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Tieto obchodné podmienky platia v prípade, že osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľom sa nevzťahujú tieto Podmienky, ale Podmienky pre spotrebiteľov.

1.3. Podľa § 420 Občianskeho zákonníka je podnikateľom osoba, ktorá samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť formou živnosti alebo obdobnej činnosti so zámerom sústavne ju vykonávať za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 Občianskeho zákonníka sa za podnikateľa považuje aj osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

1.4. V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá aj v inom ako slovenskom jazyku.

1.6. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

 1. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania objednávať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať užívateľský účet.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravujúce vyvrátiteľnú domnienku, že návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy je návrhom s výhradou vyčerpania zásob alebo straty obchodnej spôsobilosti, sa teda neuplatnia.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.4. Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • 3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),
 • 3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a
 • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to uvedením platného identifikačného čísla v objednávke, prečítaním týchto obchodných podmienok na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že si tieto obchodné podmienky prečítal.

3.7. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu  kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke.

3.9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

3.10. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzavrie až po jej prijatí kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3.11. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám, pričom tieto náklady sa neodlišujú od základnej sadzby.

3.12. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, t. j. odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií a bez udania dôvodu až do odoslania tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zrušenie objednávky e-mailom alebo telefonicky.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cena za služby a výrobky je cena uvedená na webovej stránke, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.2. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Mikoláša Alše 780, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou;
 • na dobierku na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke;
 • platobnou kartou on-line prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb (on-line platobnej brány); kupujúci bude po odoslaní objednávky presmerovaný na on-line platobnú bránu; 

bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK2409000000005187729127, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s.. (ďalej len "účet predávajúceho")

4.3. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4. Predávajúci môže od Kupujúceho požadovať zloženie zálohy na Tovar.

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní (štrnásť dní) od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru aj za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru a zašle ho v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho.

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s poskytnutím služieb alebo výrobkov viac ako štyri týždne po dohodnutom termíne poskytnutia výrobkov alebo služieb.

5.2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu bezhotovostne na účet, ktorý mu na tento účel Kupujúci oznámil, alebo na účet, z ktorého boli peňažné prostriedky prevedené na zaplatenie Kúpnej ceny (pokiaľ Kupujúci neoznámil Predávajúcemu žiadnu z nich do 5 dní od odstúpenia od zmluvy).

5.3. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy len na základe ustanovení Občianskeho zákonníka.

5.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a v prípade zmlúv dojednaných elektronicky aj elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.

5.5. Ak bol spolu s tovarom poskytnutý darček, darovacia zmluva stráca platnosť odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán. V tomto prípade sa darovacia zmluva uzatvára s odkladacou podmienkou.

5.6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim do 14 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho, ak: i) tovar sa už nevyrába, ii) tovar sa už nedodáva, iii) sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo iv) tovar je na internetovej stránke predávajúceho zobrazený za zjavne chybnú cenu (t. j. ceny zjavne odlišné od obvyklej ceny pre tento druh/typ tovaru). Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, táto suma mu bude vrátená. Za zrejmú chybu v cene tovaru sa považuje napr. chybné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch, cena nižšia o jednu číslicu (napr. pri uvedení ceny "vypadne" jedna číslica), zjavne nízka cena tovaru (napr. cena o 50 % nižšia, ako je obvyklá cena tohto druhu a typu tovaru, bez uvedenia, že tovar je vo výpredaji alebo v inej zľavovej akcii) a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku a pod.

 1. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že sa spôsob prepravy dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní.

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí poškodenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od prepravcu prevziať. Ak zákazník zistí poškodenie alebo iné nezrovnalosti po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 1. Zodpovednosť za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, 2099 až 2117 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Ak kvalita a dizajn nie sú dohodnuté, predávajúci je povinný plniť v kvalite a dizajne vhodnom na účel, ktorý vyplýva zo zmluvy; inak na obvyklý účel.

7.3. Dlžník plní vadne, najmä

(a) ak poskytuje predmet plnenia, ktorý nemá stanovené alebo dohodnuté vlastnosti,

(b) ak nepoukáže na vady predmetu plnenia, ktoré sa v takomto predmete plnenia bežne nevyskytujú,

(c) ak v rozpore so skutočnosťou ubezpečuje veriteľa, že predmet plnenia je bez vád alebo že je vhodný na určité použitie, alebo

 1. d) ak si neoprávnene prisvojí cudzí majetok ako svoj vlastný.

7.4. Vec je vadná, ak nemá vlastnosti uvedené v § 2095 a § 2096 Občianskeho zákonníka. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci. Za vadu sa považujú aj vady dokladov  potrebných na užívanie veci. Ak z vyhlásenia predávajúceho alebo z dokladu o odovzdaní tovaru vyplýva, že predávajúci dodal menšie množstvo tovaru, ustanovenia o vadách sa na chýbajúci tovar nevzťahujú.

7.5. Právo kupujúceho z vadného plnenia sa zakladá na vade, ktorú má vec v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho vzniká aj na základe neskôr vzniknutej vady, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

7.6. Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel pribežnej starostlivosti poznať v čase uzavretia zmluvy, t. j. ak ide o zjavnú vadu. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že tovar je bez vád, alebo ak vadu zakryl podvodom.

7.7. Kupujúci je povinný prezrieť vec čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve.

7.8. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania. Na uplatnenie práva z chybného plnenia môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Za okamihu uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď kupujúci oznámi predávajúcemu uplatnenie práv z vadného plnenia.

7.9. Kupujúci je povinný upozorniť predávajúceho na vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť a vadu zistiť, a to buď označením vady, alebo oznámením predávajúcemu, ako sa vada prejavuje. Vady možno vytknúť do šiestich mesiacov od prevzatia predmetu plnenia.

7.10. Ak zmluvná strana poruší zmluvu podstatným spôsobom, druhá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu. Podstatným porušením je porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa porušenie nepovažuje za podstatné.

7.11. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo

 1. a) odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
 2. b) odstrániť vadu opravou veci,
 3. c) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. d) odstúpiť od zmluvy.

7.12. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonaný výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo podľa prvej vety včas, má právo výberu predávajúci.

7.13. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; táto voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni alebo odmietne odstrániť vadu včas, kupujúci môže požadovať zníženie kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho.

7.14. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť vec v stave, v akom ju dostal. Toto neplatí,

 1. a) ak je zmena stavu výsledkom kontroly na zistenie vady veci,
 2. b) ak kupujúci používal vec pred zistením vady,
 3. c) ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nezapríčinil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave, alebo
 4. d) ak kupujúci predal vec pred zistením vady, ak ju spotreboval alebo ak vec zmenil pri jej obvyklom užívaní; ak sa tak stalo len sčasti, kupujúci vráti predávajúcemu to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z užívania veci prospech.

7.15. Ak kupujúci neoznámi vadu včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7.16. Na všetok tovar poskytuje predávajúci záruku v trvaní 12 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na:

 1. a) v prípade veci predanej za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. b) v prípade použitej veci vada zodpovedajúca miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim,
 3. c) tovar bol poškodený bežným opotrebovaním.

7.17. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru zákazníkom a táto doba sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. 

7.18. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách, a to na e-mailovej adrese predávajúceho: info@procamping.sk, poštou na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu niektorej z prevádzok predávajúceho alebo osobne na adrese sídla predávajúceho.

7.19. Tovar musí byť následne zaslaný alebo doručený vo vhodnom obale, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu tovaru, s popisom závady a kópiou predajného dokladu (faktúry) alebo iného dokladu, ktorým možno preukázať kúpu tovaru od predávajúceho (napr. výpis z bankového účtu, potvrdenie o prevzatí zásielky od prepravca a pod.), na adresu uvedenú v článku 12.3 Obchodných podmienok.

7.20. Po prijatí reklamácie predávajúci pristúpi k jej vybaveniu. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, a to v lehote primeranej povahe reklamovanej vady, pričom lehota na vybavenie reklamácie je minimálne 30 dní.

 1. Ďalšie práva a povinnosti strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. Zasielanie obchodných oznámení, ukladanie súborov cookie

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. Doručovanie

10.1. Kupujúcemu môže byť doručované na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

 1. Povinné informácie – Elektronická evidencia predaja

11.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

 1. Vernostný program

12.1 Predávajúci môže zriadiť vernostný program, na základe ktorého kupujúci pri pravidelnom nákupe získava body, ktoré môže využiť pre zľavu na ďalší nákup. Podmienky vernostného programu sú dostupné tu.

 1. Záverečné ustanovenia zmluvných podmienok

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. 

13.2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.

13.3. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Auto Kora top s.r.o., Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, e-mailová adresa info@procamping.sk, telefónne číslo: +420 608 662 308.

13.4. Ostatné zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, konkrétne všeobecnými ustanoveniami o záväzkoch. Úprava ustanovení o záväzkoch zo zmlúv uzatvorených so spotrebiteľmi uvedených v § 1810 an. Občiansky zákonník a osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode v § 2158 an. Občiansky zákonník.

13.5. Rozhodná verzia týchto obchodných podmienok je slovenská. 

13.5. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia českým právom. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 20.8.2022. 

 Sdílej s námi příběhy. #jsemprocamping

Tyto stránky používají ke svému správnému fungování, k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti stránek soubory cookies. Bližší informace naleznete v nastavení cookies a informaci o zpracování osobních údajů zde. Pokud s ukládáním všech cookies souhlasíte, vyjádřete souhlas tlačítkem SOUHLASÍM, případně upravte nastavení cookies zde nebo opusťte webovou stránku.NastaveníNesouhlasímSouhlasím