Obchodní podmínky - spotřebitel

Obchodné podmienky procamping.sk pre spotrebiteľov 

Auto Kora top s.r.o. , so sídlom Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, 

IČO: 27789306, DIČ: CZ27789306 zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod spisovou značkou C 41749, 

na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na adrese procamping.sk. 

 1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky" alebo "OP") spoločnosti Auto Kora top s.r.o., so sídlom Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 27789306, DIČ: CZ27789306, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod spisovou značkou C 41749, (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatvorená medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.procamping.sk (ďalej len „webová stránka") prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Na týchto kupujúcich  sa vzťahujú obchodné podmienky Procamping.sk pre podnikateľov.

1.3. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od týchto podmienok, môžu byť dohodnuté v kúpnej zmluve. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. 

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzavretá aj v inom ako slovenskom jazyku. 

1.5. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok. 

 1. Užívateľský účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke  môže kupujúci pristupovať k užívateľskému rozhraniu. Kupujúci môže zo svojho užívateľského rozhrania objednávať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivé údaje. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne. 

2.3. Prístup k užívateľskému kontu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu. 

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať užívateľský účet. 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok). 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán. 

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenia článku 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka upravujúce vyvrátiteľnú domnienku, že návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy je návrhom, ktorý podlieha vyčerpaniu zásob alebo strate obchodnej spôsobilosti, sa teda neuplatnia. 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Českej republiky. 

3.4. Ak si chce kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

 • 3.4.1. objednaný tovar (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu), 
 • 3.4.2. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a 
 • 3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka")

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci do objednávky zadal, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov zadaných do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho")

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nespochybniteľným spôsobom identifikuje objednaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Platnosť objednávky je podmienená vyplnením všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, oboznámením sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdením kupujúceho, že si tieto obchodné podmienky prečítal. 

3.7. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). 

3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorá bola uvedená v objednávke.

3.9. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nie je možné splniť, zašle predávajúci kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a so žiadosťou o vyjadrenie kupujúceho.

3.10. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v tomto prípade uzatvára až po jej prijatí kupujúcim prostredníctvom e-mailu.

3.11. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cena za služby a výrobky je cena uvedená na webovej stránke, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.2. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi: 

 • v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Mikoláša Alše 780, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou; 
 • na dobierku na mieste, ktoré kupujúci uviedol v objednávke; 
 • platobnou kartou on-line prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb (on-line platobnej brány); kupujúci bude po odoslaní objednávky presmerovaný na on-line platobnú bránu; 
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN: SK2409000000005187729127, vedený v: Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho").

4.3 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.7 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

4.5. V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní (štrnásť dní) od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.6. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.7. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.7), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. V tomto prípade sa ustanovenia § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka neuplatňujú.

4.8. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na e-mailovú adresu kupujúceho a v prípade zaplatenia kúpnej ceny až po prevzatí tovaru bude faktúra súčasťou zabaleného tovaru alebo bude zaslaná na e-mailovú  adresu kupujúceho, z ktorej kupujúci urobil objednávku. 

 1. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s poskytnutím služieb alebo výrobkov viac ako štyri týždne od dohodnutého dátumu poskytnutia výrobkov alebo služieb.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o dodaní tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno vrátiť z hygienických dôvodov, a zo zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil pôvodný obal, a z ďalších dôvodov uvedených v tomto ustanovení Občianskeho zákonníka.

5.3. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.2 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru a ak je predmetom zmluvy pravidelné opakované dodanie tovaru, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem adresy sídla predávajúceho aj na adresu jeho prevádzkarne alebo na e-mailovú adresu predávajúceho info@procamping.sk.

5.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. Ak sa kupujúci z akéhokoľvek dôvodu rozhodne zrušiť objednávku, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho (písomne, e-mailom alebo telefonicky) ešte pred odoslaním tovaru. V takom prípade predávajúci objednávku bezplatne zruší.

5.5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.3 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.3 Obchodných podmienok vráti Predávajúci všetky peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho vrátane nákladov na dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci uhradí Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu dodania. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar odoslal podnikateľovi.

5.7. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.9. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

5.10. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

5.11. Vrátený tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale a nesmie vykazovať žiadne známky používania.

5.12. Tovar vrátený na výmenu musí byť vrátený v pôvodnom obale a nesmie vykazovať žiadne známky používania.

5.13. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť tento formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zároveň prílohou týchto obchodných podmienok:

- Adresátom je spoločnosť Auto Kora top s.r.o. , so sídlom Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, IČO: 27789306,

- Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar____________________________

- Dátum objednávky ____________________/dátum prijatia___________________tovaru

- Meno a priezvisko spotrebiteľa(ov) ____________________, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy 

- Adresa spotrebiteľa(ov) ____________________________

- podpis spotrebiteľa(ov) ______________________________ (len ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme) 

- dôvod odstúpenia od zmluvy (nie je potrebné vyplniť) ______________________________

- Dátum ____________________________________

5.14 Ak kupujúci použije formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v predchádzajúcom odseku, predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie takéhoto formulára v textovej podobe bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

5.15. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim do 14 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho, ak i) tovar sa už nevyrába, ii) tovar sa už nedodáva, iii) sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo iv) tovar je na internetovej stránke predávajúceho zobrazený za zjavne chybnú cenu (t. j. ceny zjave odlišné od obvyklej ceny za tento druh/typ tovaru). Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, táto suma mu bude vrátená. Za zrejmú chybu v cene tovaru sa považuje napr. chybné uvedenie prvých troch číslic namiesto štyroch,  cena nižšia o jednu číslicu (napr. pri uvedení ceny „vypadne“ jedna číslica), zjavne nízka cena tovaru (napr. cena o 50 % nižšia, ako je obvyklá cena tohto druhu a typu tovaru, bez uvedenia, že tovar je vo výpredaji alebo s inou zľavou) a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku a pod. 

 1. Preprava a dodanie tovaru 

6.1. V prípade, že sa spôsob prepravy tovaru dohodne na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy. 

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. 

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania. 

6.4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré naznačuje neoprávnené vniknutie do zásielky, kupujúci nemusí zásielku od dopravcu prevziať. Ak kupujúci zistí poškodenie alebo iné nezrovnalosti po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. 

6.5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upravovať osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak ich predávajúci vydal. 

 1. Zodpovednosť za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka). 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar: 

 • 7.2.1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy, 
 • 7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, 
 • 7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru, 
 • 7.2.4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a 
 • 7.2.5 tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov. 

7.3. Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel pri bežnej starostlivosti poznať v čase uzavretia zmluvy (zjavná vada). 

7.5. Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Na uplatnenie práva z vadného  plnenia môže kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď kupujúci oznámil predávajúcemu uplatnenie práv z vadného plnenia.

7.6. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší zmluvu podstatným spôsobom, druhá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu. Podstatným porušením je porušenie povinnosti, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť už v čase uzavretia zmluvy, že druhá strana by zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa porušenie nepovažuje za podstatné.

7.7. Ak je vadné  plnenie podstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo požadovať

 1. a) odstrániť vadu dodaním novej položky bez vady alebo dodaním chýbajúcej položky,
 2. b) odstrániť vadu opravou predmetu,
 3. c) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. d) odstúpiť od zmluvy.

7.8. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť vykonaný výber bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo podľa prvej vety včas, má právo výberu predávajúci.

7.9. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, predávajúci môže dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; táto voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni alebo odmietne odstrániť vadu včas, kupujúci môže požadovať zníženie kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho.

7.10. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vrátiť tovar v rovnakom stave, v akom ho dostal. Toto neplatí,

 1. a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku kontroly na zistenie vady veci,
 2. b) ak kupujúci používal tovar pred zistením vady,
 3. c) ak kupujúci svojím konaním alebo opomenutím nezapríčinil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave, alebo
 4. d) ak kupujúci predal vec pred zistením vady, ak ju spotreboval alebo ak vec zmenil pri jej obvyklom užívaní; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu to, čo ešte môže vrátiť, a nahradí predávajúcemu škodu v rozsahu, v akom mal z užívania veci prospech.

7.11. Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 1. a) za vec predávanú za nižšiu cenu, vada, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. b) v prípade použitej veci vada zodpovedajúca miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim,
 3. c) tovar bol poškodený bežným opotrebovaním.

7.12. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru zákazníkom a táto doba sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave.

7.13. Ak sa chyba objaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný pri prevzatí.

7.14. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách na e-mailovú adresu predávajúceho: info@procamping.sk, poštou na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu niektorej z prevádzok predávajúceho alebo osobne na adresu sídla predávajúceho. 

7.15. Tovar musí byť následne zaslaný alebo doručený vo vhodnom obale, aby sa predišlo možnému poškodeniu tovaru, s popisom závady a kópiou predajného dokladu (faktúry) alebo iného dokladu, ktorý môže preukázať nákup tovaru od predávajúceho (napr. výpis z bankového účtu, potvrdenie o prevzatí zásielky od prepravcu atď.), na adresu uvedenú v článku 13.5. Obchodných podmienok. 

7.16. Po prijatí reklamácie predávajúci pristúpi k jej vybaveniu. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. 

7.17. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Lehota začína plynúť od dodania tovaru predávajúcemu. Táto lehota nezahŕňa čas primeraný typu výrobku alebo služby, ktorý je potrebný na odborné posúdenie chyby. Rozhodnutím o reklamácii sa rozumie vydanie vyjadrenia, či predávajúci považuje reklamáciu za oprávnenú alebo nie a ako bude vada tovaru vyriešená. 

7.18. Reklamácie vrátane odstránenia vád sa musia vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Vybavením reklamácie sa rozumie oprava tovaru alebo výmena tovaru alebo vrátenie finančných prostriedkov v prípade zľavy z kúpnej ceny alebo odstúpenia od zmluvy. 

 1. Ďalšie práva a povinnosti strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. 

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. 

8.3. V prípade, že medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov podľa ustanovenia § 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia 

Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 

E-mail: adr@coi.cz

Webová stránka: adr.coi.cz 

Kupujúci môžu využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

8.5. Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

 1. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení 

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje")

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy. 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov. 

9.5. Predávajúci môže spracovaním osobných údajov kupujúceho poveriť tretiu stranu ako spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar predávajúci neposkytne osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. 

9.6. Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom. 

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 

9.8. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5) spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môže: 

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie, 

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto spôsobený stav. 

9.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci je oprávnený účtovať si za poskytnutie informácií uvedených v predchádzajúcej vete primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií. 

 1. Zasielanie obchodných oznámení, ukladanie súborov cookie

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho. 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookie do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

 1. Doručovanie 

11.1. Kupujúcemu môže byť doručené na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke. 

 1. Povinné informácie - Elektronická evidencia predaja

12.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín. 

 1. Vernostný program

13.1 Predávajúci môže zriadiť vernostný program, na základe ktorého kupujúci pri pravidelnom nákupe získava body, ktoré môže využiť pre zľavu na ďalší nákup. Podmienky vernostného programu sú dostupné tu.

 1. Záverečné ustanovenia zmluvných podmienok

14.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

14.2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu. 

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

14.4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je pripojený k podmienkam. 

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania Auto Kora top s.r.o., Mikoláša Alše 780, 757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, e-mailová adresa info@procamping.sk, telefónne číslo: +420 606 638 728. 

 1. 6 Ostatné zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

14.7 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia českým právom. Tieto obchodné podmienky nevylučujú predpisy platné v štáte obvyklého miesta pobytu spotrebiteľa uzatvárajúceho zmluvu s predávajúcim, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou. V takom prípade predávajúci zaručuje ochranu poskytnutú na základe predpisov, ktoré nemožno zmluvou cestou vylúčiť.. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 20.8.2022.

Sdílej s námi příběhy. #jsemprocamping

Tyto stránky používají ke svému správnému fungování, k poskytování služeb, personalizaci reklamy a analýze návštěvnosti stránek soubory cookies. Bližší informace naleznete v nastavení cookies a informaci o zpracování osobních údajů zde. Pokud s ukládáním všech cookies souhlasíte, vyjádřete souhlas tlačítkem SOUHLASÍM, případně upravte nastavení cookies zde nebo opusťte webovou stránku.NastaveníNesouhlasímSouhlasím